Strona główna » Regulamin

Regulamin

 

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.greenbike.pl;

1.2 Sprzedawcą i właścicielem sklepu internetowego jest firma Green Bike Poland Sp. z o.o. ul. Gostyńska 51 63-100 Śrem NIP 7851759585 KRS 0000935748 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, kapitał zakładowy 100 000,-PLN wpłacony w całości.

1.3 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.


2. Zakupy, płatności i dostawa.

2.1 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.2 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w Śremie (ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem - Biurowiec Green Bike - Biuro Sprzedaży Wysyłkowej)

2.3 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien dokonać przelewu dla Green Bike Poland Sp. z o.o. ul. Gostyńska 51; 63-100 Śrem konto SCB 70 1090 1405 0000 0001 4931 9026

2.4 Green Bike Poland Sp. z o.o. oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Santander Consumer Bank Polska jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.

2.5 Każdy towar staramy się wysłać w terminie jednego dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki;

2.6 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze lub w ciągu 7 dni od momentu jej odbioru od kuriera, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

2.7 Wysyłka rowerów:
- Kross, Le Grand i Kellys - rowery wysyłamy fabrycznie złożone i wyregulowane, do transportu mają odkręcone: przednie koło, pedały, kierownicę i siodło. Aby rozpocząć eksploatację należy rower złożyć i wyregulować. Montaż i regulację należy wykonać w dowolnie wybranym serwisie rowerowym (koszt takiej usługi ~ 80,-PLN). Rowery Kross objęte są 2-letnim okresem gwarancji udzielanej przez sprzedawcę i dostarczane są w formie zgodnej z obowiązującym w Polsce prawem. Producent Kross umożliwia korzystanie z sieci autoryzowanych punktów serwisowych (gwarancja producenta), w tym celu należy wykonać pierwszy przegląd po miesiącu od rozpoczęcia eksploatacji oraz drugi po roku od rozpoczęciu eksploatacji - przeglądy są płatne, a ich koszt wynosi odpowiednio: 40/75,-PLN (rowery dziecięce i młodzieżowe), 55/120,-PLN (rowery górskie, szosowe, turystyczne, urban, miejskie) i 80/150,-PLN (Rowery Enduro, Race Pro, Elektryczne MTB i Dirt).
- Specialized, Giant, Cannondale, Whyte - rowery wysyłamy w 100% złożone, wyregulowane igotowe do jazdy, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w karcie produktu - bez dodatkowej opłaty
- Dostawa roweru Kross, Le Grand złożonego i gotowego do jazdy w 100% wiąże się dopłatą 299,-PLN
- Dostawa roweru Kellys, złożonego i gotowego do jazdy w 100% wiąże się dopłatą 299,-PLN
- Jeżeli wybrany model roweru: Specialized, Giant lub Cannondale, na zdjęciu nie ma pedałów, producent nie dołącza ich do zestawu - otrzymasz parę podstawowej jakości pedałów platformowych gratis (bezpłatnie dołączone przez nas pedały, nie są objęte gwarancją).

2.8 Moment zawarcie umowy:
Umowa zostanie zawarta w momencie potwierdzenia przez obsługę sklepu dostępności towaru wybranego przez Klienta. Klient zostanie poinformowany o dostępności przez potwierdzenie drogą mailową lub telefoniczną przekazanie zamówienia do realizacji. Zamówienia z formą płatności gotówką przy odbiorze zostaną zrealizowane niezwłocznie po ich potwierdzeniu, natomiast płatne z góry (przelew, karta, raty).

2.9 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia lub wydłużenia deklarowanego terminu realizacji z następujących powodów: ważne przyczyny ekonomiczne (błąd w cenie, opisie, nazwie produktu), incydentalne sytuacje uniemożliwiające realizacje (np. następstwa katastrof, klęsk żywiołowych, błędów ludzkich, złośliwych zbiegów okoliczności). Obsługa sklepu jest zobowiązania do zaproponowania w takiej sytuacji, alternatywnej oferty.

2.10 Przedsprzedaż - sprzedawca umożliwia dokonanie zakupu produktu, będącego w trakcie dostawy od producenta/importera. W tym celu w polu "wybierz rozmiar" na karcie produktu, umieszczona została informacja o rozmiarze ramy z dopiskiem "przedsprzedaż" oraz planowaną datą dostawy wybrenego produktu. Sprzedawca zastrzega iż podane daty dostępności mogą ulec zmianie w każdej chwili. W takiej sytuacji sprzedawca zobowiązuje się do informowania klienta o zmianie (dotyczy wyłącznie klientów, którzy złożyli zamówienie przez stronę greenbike.pl lub drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl).


3. NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ I GWARANCJA

3.1. Sklep jest obowiązany dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

3.2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę .

3.3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (produktu) z umową.

3.4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, mogą być także dodatkowo objęte gwarancją producenta.

3.5. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do produktu.

3.6. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Klient będący Konsumentem może żądać jego naprawy lub wymiany. Sklep może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności produktu z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z umową. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sklep.

3.7. Klient udostępnia Sklepowi produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sklep odbiera od Klienta produkt na swój koszt. 

3.8. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

3.8.1. Sklep odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową, 

3.8.2. Sklep nie doprowadził produktu do zgodności z umową, 

3.8.3. Brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Sklep próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;

3.8.4. Brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze
środków ochrony określonych pkt. 3.6. Regulaminu;


3.8.5. Z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

3.9. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową. Sprzedający zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.

3.10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową jest istotny.

3.11. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych produktów dostarczonych na podstawie umowy Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych produktów, a także w odniesieniu do innych produktów nabytych przez Klienta wraz z produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie produkty zgodne z umową.

4. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca produktu do Sklepu na jego koszt. Sklep zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.

5. Sklep dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 

6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

6.1. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową należy przesyłać na adres: Reklamacje Green Bike Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem, na adres e-mailowy dos@greenbike.pl

6.2. Zgłoszenia niezgodności towaru z umową można dokonać przy wykorzystaniu wzoru formularza reklamacyjnego „reklamacja” umieszczonego na stronie Sklepu i załączonego do przesyłki. Zaleca się dołączenie do zgłoszenia niezgodności towaru z umową, dokumentu (lub jego kopii) potwierdzającego dokonanie zakupu produktu w Sklepie.

6.3. W związku z koniecznością oceny przez Sklep istnienia niezgodności produktu z umową, równocześnie ze złożeniem zgłoszenia, należy dostarczyć reklamowany produkt na adres Green Bike Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem.

6.4. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi w ciągu 2 lat od daty dostarczenia mu zakupionych produktów w Sklepie, chyba że termin przydatności produktu do użycia, określony przez Sklep jest dłuższy.

6.5. Sklep ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji Klienta, od dnia jej otrzymania. O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Klient informowany jest w drodze e-mail, telefonicznej lub pisemnej. Brak zawiadomienia Klienta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji.

6.6. Uprawnienia Klienta z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji.

 

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

7.1. W przypadku wyczerpania procedury reklamacji, o której mowa powyżej, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona Konsumentów. Ponadto informacje dostępne są pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

7.2. W szczególności, Klient będący Konsumentem ma prawo:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

c) zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.

7.3. Rejestr podmiotów właściwych do prowadzenia postępowania prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępny jest na stronie internetowej UOKiK dostępnej pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

7.4. Klient będący Konsumentem może ponadto skorzystać z możliwości internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową, na której Konsument i przedsiębiorca mają dostęp do kompleksowej obsługi w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

8.1. Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

8.2. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

W przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin na odstąpienie od umowy biegnie od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, jego partii lub części. Dla Państwa wygody proponujemy dokonać odstąpienia od umowy drogą mailową, telefoniczną, lub wysyłając oświadczenie na piśmie w formie pisemnej na adres: Green Bike Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem

8.3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy w tym trybie, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a to, co Strony świadczyły ulega niezwłocznemu zwrotowi.

8.4. Zwracany przez Klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie dostawy. Zachęcamy do zapakowania produktu w oryginalne opakowanie. 

8.5. W przypadku płatności za pobraniem, pieniądze są zwracane przelewem na konto wskazane przez Klienta.

8.6. Klient ma obowiązek zwrócić produkt Sklepowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep sam zaproponował, że odbierze produkt. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie produktu do Sklepu przed jego upływem. 

8.7. Zwrotu produktu należy dokonać na adres Sklepu Green Bike Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem.

8.8. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


9. Poufność i ochrona prywatności.

9.1 Firma Green Bike Poland Sp. z o.o. jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

9.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

9.3 Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przy zakupie w sklepie www.greenbike.pl wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu:
• przesyłania informacji dotyczących zleconych usług lub zamówionych produktów, statusów zleceń lub zamówień realizowanych przez Green Bike Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gostyńskiej 51 w Śremie,
• przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Green Bike Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gostyńskiej 51 w Śremie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
• przesyłania informacji handlowych na temat usług oferowanych przez Green Bike Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gostyńskiej 51 w Śremie.

Przedmiotowa zgoda udzielana na czas nieokreślony. Każdy klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu prawach w ramach przekazanej klauzuli informacyjnej Administratora w tym prawie do cofnięcia zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.


10. Postanowienia końcowe.

10.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

10.2 Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

10.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, aukcji bądź oferty przed terminem m.in. w myśl art. 70 ze znaczkiem 1 § 3 kodeksu cywilnego;

10.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich

10.5 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub zmodyfikowane.;

10.6 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności produktów. W przypadku niedostępności produktu, Klient zostanie niezwłocznie
poinformowany o czasie oczekiwania na realizację zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu zamówienia z powodu trwałego braku produktów. W przypadku trwałego braku produktu lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat.

10.7 W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.

Pełna treść ustaw do pobrania poniżej:

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007r.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną 18.07.2001r.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych.

 

Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat. Regulamin wchodzi w życie 01.01.2023rPoniżej treść regulaminu obowiązującego do 01.01.2023r.

1. Postanowienia ogólne.
1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.greenbike.pl;
1.2 Sprzedawcą jest firma Green Bike Poland Sp. z o.o. ul. Gostyńska 51 63-100 Śrem NIP 7851759585 KRS 0000935748 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, kapitał zakładowy 100 000,-PLN wpłacony w całości.
1.3 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.

2. Zakupy, płatności i dostawa.
2.1 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.2 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w Śremie (ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem - Biurowiec Green Bike - Biuro Sprzedaży Wysyłkowej)

2.3 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien dokonać przelewu dla Green Bike Poland Sp. z o.o. ul. Gostyńska 51; 63-100 Śrem konto SCB 70 1090 1405 0000 0001 4931 9026

2.4 Green Bike Poland Sp. z o.o. oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Santander Consumer Bank Polska jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.

2.5 Każdy towar staramy się wysłać w terminie jednego dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki;

2.6 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

2.7 Wysyłka rowerów:
- Kross, Le Grand i Kellys - rowery wysyłamy fabrycznie złożone i wyregulowane, do transportu mają odkręcone: przednie koło, pedały, kierownicę i siodło. Aby rozpocząć eksploatację należy rower złożyć i wyregulować. Montaż i regulację należy wykonać w dowolnie wybranym serwisie rowerowym (koszt takiej usługi ~ 80,-PLN). Rowery Kross objęte są 2-letnim okresem gwarancji udzielanej przez sprzedawcę i dostarczane są w formie zgodnej z obowiązującym w Polsce prawem. Producent Kross umożliwia korzystanie z sieci autoryzowanych punktów serwisowych (gwarancja producenta), w tym celu należy wykonać pierwszy przegląd po miesiącu od rozpoczęcia eksploatacji oraz drugi po roku od rozpoczęciu eksploatacji - przeglądy są płatne, a ich koszt wynosi odpowiednio: 40/75,-PLN (rowery dziecięce i młodzieżowe), 55/120,-PLN (rowery górskie, szosowe, turystyczne, urban, miejskie) i 80/150,-PLN (Rowery Enduro, Race Pro, Elektryczne MTB i Dirt). 
- Specialized, Giant, Cannondale, Whyte - rowery wysyłamy w 100% złożone, wyregulowane i gotowe do jazdy, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w karcie produktu - bez dodatkowej opłaty
- Dostawa roweru Kross, Le Grand złożonego i gotowego do jazdy w 100% wiąże się dopłatą 299,-PLN
- Dostawa roweru Kellys, złożonego i gotowego do jazdy w 100% wiąże się dopłatą 299,-PLN
- Jeżeli wybrany model roweru: Specialized, Giant lub Cannondale, na zdjęciu nie ma pedałów, producent nie dołącza ich do zestawu - otrzymasz parę podstowej jakosci 
pedałów platformowych gratis (bezpłatnie dołączone przez nas pedały, nie są objęte gwarancją).

2.8 Moment zawarcie umowy:
Umowa zostanie zawarta w momencie potwierdzenia przez obsługę sklepu dostępności towaru wybranego przez Klienta. Klient zostanie poinformowany o dostępności przez potwierdzenie drogą mailową lub telefoniczną przekazanie zamówienia do realizacji. Zamówienia z formą płatności gotówką przy odbiorze zostaną zrealizowane niezwłocznie po ich potwierdzeniu, natomiast płatne z góry (przelew, karta, raty).

2.9 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia lub wydłużenia deklarowanego terminu realizacji z następujących
powodów: ważne przyczyny ekonomiczne (błąd w cenie, opisie, nazwie produktu), incydentalne sytuacje uniemożliwiające realizacje 
(np. następstwa katastrof, klęsk żywiołowych, błędów ludzkich, złośliwych zbiegów okoliczności).
Obsługa sklepu jest zobowiązania do zaproponowania w takiej sytuacji, alternatywnej oferty.

2.10 Przedsprzedaż - sprzedawca umożliwia dokonanie zakupu produktu, będącego w trakcie dostawy od producenta/importera. W tym celu w polu 
"wybierz rozmiar" na karcie produktu, umieszczona została informacja o rozmiarze ramy z dopiskiem "przedsprzedaż" oraz planowaną datą dostawy
wybranego produktu. Sprzedawca zastrzega iż podane daty dostępności mogą ulec zmianie w każdej chwili. W takiej sytuacji sprzedawca zobowiązuje
się do informowania klienta o zmianie (dotyczy wyłącznie klientów, którzy złożyli zamówienie przez stronę greenbike.pl lub drogą mailową pod adresem
bok@greenbike.pl). 

3. Reklamacja, zwrot i wymiana
3.1 Reklamację prosimy zgłaszać drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza ze strony https://greenbike.reklamator.com.pl/issue/register/NZf9l/pl.html

 
3.2 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie maksymalnie 14 dni;

3.3 Gwarancją są objęte wszystkie oferty, chyba że w któreś z treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta nie jest ją objęta. Gwarancja nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

3.4 Szczegółowe warunki zwrotów i wymian zostały opisane w oddzielnym artykule: https://www.greenbike.pl/prawo-do-odstapienia-od-umowy-pm-39.html

4. Poufność i ochrona prywatności.

4.1 Firma Green Bike Poland Sp. z o.o. jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

4.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

4.3 Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przy zakupie w sklepie www.greenbike.pl wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu:
  • przesyłania informacji dotyczących zleconych usług lub zamówionych produktów, statusów zleceń lub zamówień realizowanych przez Green Bike Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gostyńskiej 51 w Śremie,
  • przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Green Bike Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gostyńskiej 51 w Śremie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • przesyłania informacji handlowych na temat usług oferowanych przez Green Bike Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gostyńskiej 51 w Śremie.
Przedmiotowa zgoda udzielana na czas nieokreślony. Każdy klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu prawach w ramach przekazanej klauzuli informacyjnej Administratora w tym prawie do cofnięcia zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

5. Postanowienia końcowe.

5.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

5.2 Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

5.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, aukcji bądź oferty przed terminem m.in. w myśl art. 70 ze znaczkiem 1 § 3 kodeksu cywilnego;

5.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

5.4 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub zmodyfikowane.;

5.5 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności produktów. W przypadku niedostępności produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu zamówienia z powodu trwałego braku produktów. W przypadku trwałego braku produktu lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat.

5.6 Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:
1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:
1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie,
2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,
2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;

5.7  W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.

Pełna treść ustaw do pobrania poniżej:
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007r.
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną 18.07.2001r.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych.

Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat. Regulamin wchodzi w życie 1 października 2018 r.

Przejdź do strony głównej
Wszystkie prawa zastrzeżone - GreenBike 2023
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu